دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع کوچک در شرایط تحریم (مطالعه موردی صنایع غذایی استان خوزستان)
اردلان طلاوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14