دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی بهره‌گیری از راه‌کارهای نوین مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد پویایی‌ سیستم در حوزه صنعت گاز
آرزو پزشکان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9
2 بررسی اصول اخلاق حرفه ای و راهکارهای بهبود آن
یوسف آقچلی، مهدی صالحی نیا، صفیه پوری، مهین خرمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 11-15