دوره 2، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

شرح احوال عارف بزرگ شیخ ابوسعید فضل‌الله بن ابی الخیر مَهنَه ای (440 – 375 هـ.ق)

خلیل بهرامی قصرچمی

1-14
2

پیامدهای «نه» گفتن رستم به اسفندیار

کاظم نخعی مطلق، حمید صمصام

15-28
3

گونه­شناسی تطبیقی نعمات برزخی واخروی از دیدگاه قرآن و روایات

محمدانصاری دوگاهه، محمد کیخایی

29-44
4

نگاهی به نوآوریهای حسین منزوی در غزل

مسعود اکبرزاده، علی وفایی

45-59
5

شرح و توضیح برخی از ابیات دشوار فارسی در تاریخ بیهقی

منوچهر تشکری، مجتبی قیصری

60-71
6

مقایسه ی سره‌نویسی و نثر فنی از دیدگاه زبان

قدرت قاسمی پور، مجتبی قیصری

72-78
7

بررسی عنصر زمان در خسرو شیرین نظامی براساس نظریه­ی ادبی ژرار ژنت

مهسان قهاری، علی اصغر محمودی

79-90