دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی جلوه های ائمه اطهار در اشعار احمد عزیزی

سهیلا شاه کرمی

1-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

روایت­شناسی داستان داش آکل براساس الگوی کنشی گریماس

سیمین عزتی فر

16-27 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

تحلیل تقابل زنان با تبعیض و خشونت اجتماعی در دو رمان جزیره سرگردانی و شوهر آهوخانم

شبنم نیکزاد، محمدرضا شاد منامن، ثوراله نوروزی داود خانی، خدابخش اسدالهی

28-40 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

شاهباز ولایت (سیری در احوال و اندیشه‌های ابوعبدالله تُروغبَذی)

هادی جوادی حصار

41-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی آرمانشهر در شاهنامه فردوسی

حمیده ژیان باقری، محمد خوجیف

50-62 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]