دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده شماره صفحه
1 بازتاب مکتب‌های دادائیسم و سوررئالیسم در جریان شعر گفتار
فاطمه چنانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 اُمّ أبيها؛ ثورة على العادات المجتمعية السلبية (وأد البنات، والتبشير بالأنثى، والحرمان من الإرث أنموذجا)
أرشا سعود عبد العالي
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-30
3 بازتاب و نقش دو نهاد تأثیرگذار خانواده و مدرسه در تربیت دانش‌آموزان
فاطمه چنانی، حمیلا چرنگ، مهدی ضمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-42
4 بررسی نگرش مولوی به ویژگی‌های بهشت در کتاب مثنوی
فاطمه بیت سیاح
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-65