دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بازتاب مکتب‌های دادائیسم و سوررئالیسم در جریان شعر گفتار

فاطمه چنانی

1-15 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

أُمّ أبيها؛ ثورة على العادات المجتمعية السلبية (وأد البنات، والتبشير بالأنثى، والحرمان من الإرث أنموذجا)

رشا سعود عبد العالي

16-30 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بازتاب و نقش دو نهاد تأثیرگذار خانواده و مدرسه در تربیت دانش­ آموزان

فاطمه چنانی، حمیلا چرنگ، مهدی ضمدی

31-42 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]