دوره 7، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بینامتنیت در اشعار اخوان ثالث
لیلا ولیان‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-27
2 نقد تطبیقی رمان «مادر» اثر ماکسیم گورکی و «دا» اثر زهرا حسینی بر مبنای نقد ساختارگرایانه
مهدیه شهرابی فراهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 28-43