دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بازتاب مسائل اجتماعی در آثار عبید زاکانی
فاطمه چنانی، شهریار قالبی، وحید فرجی، حسین فیصلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-7
2 بررسی تطبیقی جهان بینی خیام و سعدی با تاکید بر غنیمت شمردن زمان
فاطمه چنانی، محسن مولائی قلعه گژدم، سپهر فارسونی، سروش سعیدی اصل، حامد محمدی پرچستان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 8-14
3 بازتاب جام جم در اشعار حافظ
فاطمه چنانی، علی متینی نژادی، حمید فتاحی زاده، مهرشاد موسوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-22
4 بازتاب زندگی صادق هدایت بر آثار وی
فاطمه چنانی، سعید جمشیدی، یعقوب جعفری اسنکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-30
5 بازتاب موسیقی در غزلیات حافظ شیرازی
فاطمه چنانی، علی اسلامی، علیرضا شجاعی، محمد سوخته نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 31-38
6 بررسی عوامل رسش زودهنگام دو شخصیت از رمان های جای خالی سلوچ و کلیدر
فاطمه چنانی، پویا جولازاده، ایرج خدادادی آرپناهی، احمد خدری میرقائد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-47
7 بررسی کهن الگوهای بهشت و دوزخ دراشعار عطار
معصومه محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-58
8 نقش ادبیات در ادراک جهان در آرائ مرلوپونتی
غزاله عزیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-69
9 بازتاب ادبیات عامه در کوره
بدریه صحرانورد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-84
10 بازتاب وحدت اسلامی در شعر شاعران عصر مشروطه
زهره ملک
دانلود رایگان مقاله و مقالات 85-99