دوره 9، شماره 1، بهار 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 ظهور شمس در مثنوی
اعظم پوينده پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-6
2 نقد کهن‌ الگویی داستان‌هایی از هفت‌ لشکر(سام نامه، داستان رستم و برزونامه)
زهرا باژدان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 7-20
3 بررسی و تحلیل شخصیت عرفانی «پیر» در مثنوی مولوی
آذر کمالی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-31
4 خاتمیت در اسلام و یهود
اسد شهبازی، ابراهیم ابراهیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-38
5 بررسی اختلاف شروح دفتر چهارم مثنوی بر اساس شش شرح متقدم و متأخر
باقر صدری نیا، سکینه رسمی، فاطمه اصانلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 39-62
6 بررسی نماد در شعر نو
کبری شیخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 63-69
7 بررسی ترس و اضطراب‌های بشری در دو داستان کوتاه«لاله» و «روز اول قبر» با عنایت به آراء پل تیلیش
فاطمه کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-84