دوره 10، شماره 1، بهار 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 ارائه الگوی فرهنگ تحقیق و پژوهش و جایگاه راهبردی آن در مدارس استان گلستان
طیبه شیخ، آینه گل بفخم، آیلر کمی، بی بی هاجر ایشانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-29
2 شناسایی مؤلفه‌های سازنده مدیریت دانش در مراکز درمان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران
عباس خورشیدی، نادر برزگر، سعیده ارکانپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-55
3 بررسی مدیریت بازار، عملکرد مالی و برنامه‌های منابع انسانی بر کنترل مدیریت
ساحل خورشیدی یاسوج، محمد غفورنیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 56-71
4 رابطه نگرش به برند و تبلیغات کلامی الکترونیک بر تمایل به خرید با نقش میانجی‌گر شناسایی رابطه مشتری-برند و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه شرکت بیمه حافظ)
سیده سمانه سقائی مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 72-83
5 راهبردهای اکتساب و توسعه فناوری در گمرک ایران
میلاد احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-92
6 بررسی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر توسعه اقتصاد اطلاعات با رویکرد شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات
فرشاد رزم آزما
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-101
7 اثر بخشی مدیریت دولتی و راه حل های شهرداری ها برای بهتر شدن سازمان در زمینه سلامت وضعف نظام اداری
مهری مودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-119
8 مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و منابع انسانی بر عملکرد مدیریت پایدار
عبدالقادر باوردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 120-128
9 ارائه مدل ارزیابی عملکرد سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش و نوآوری باز
محسن احمدیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 129-152
10 تاثیر خطاهای شناختی بر رفتار و عملکرد مدیران
محمود پارسا جم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-191