دوره 4، شماره 3، پاییز 97

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 فرهنگ‌ سازمانی، منبع مزیت رقابتی پایدار (ویژگی‌ها و پیامدهای هنجاری)
محمدحسن سبحانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برند داخلی و رقابت در بازار خرده‌فروشی سوخت؛ مطالعه موردی جایگاه‌های عرضه سوخت غرب استان مازندران
سوده اسحقی بندپی، رضا حسن زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-31
3 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک رسالت استان آذربایجان غربی)
توحید ملایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-39
4 نقش گروه‌های سیاسی در انتصابات و جابجایی غیرقانونی مدیران و اثرات منفی آن بر سازمان‌ها
شیروان فریحی، ابوذر دریالعل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 40-51
5 نمایشگاه‌های آثار تاریخی و تأثیر آن بر گردشگری
ناهید اکبری، ناصر حمیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 52-63
6 بررسی نقش بازاریابی داخلی بر عملکرد فروش با تاکید بر نقش تعهد کارکنان
علیرضا بابائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-77
7 رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش و توانمندسازي كاركنان (موردمطالعه: اداره آموزش‌وپرورش شهرستان بجنورد)
مریم قلی پور، رويا افراسيابي، عبدالله مفاخري
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-92
8 تأثیر تجربه مشتریان از تحول دیجیتال در صنعت بانکداری و عملکرد مالی آن با نقش میانجی رضایت و وفاداری مشتری (موردمطالعه: بانک ملت)
عبدا… نعامی، نسرین فرید
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-112
9 نقش دولت در ارائه خدمات عمومی به شهروندان (با تأکید بر خدمات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی؛ مطالعه تطبیقی در دو نظام دولتی ایران و فرانسه)
حمید کرمی، نوید فاتحی راد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-131
10 تأثیر استراتژی‌های بازاریابی اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند مطالعه موردی: بیمه آسیا شهر مشهد
هادی ترشیزی فاروجی، سید جمیل وقفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 132-141