دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تحلیل تاثیر فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی بر بهرهوری کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)
علی بساطی، سارا منصوری، اسما سعیدی بیستونی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 پایداری کسب‌وکار و مسئولیت‌پذیری سازمانی در استارتاپ ها
امین نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-17
3 تحلیل عناصر موثر مدیریتی بر نتایج کارکنان بانک­های سطح استان کرمانشاه
علی بساطی، اسما سعیدی بیستونی، طاهره سعیدی بیستونی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 18-22
4 ممیزی بازاریابی کسب و کارهای خانگی در استان خراسان جنوبی
محمدرضا دهقان اشکذری، شهناز نایب زاده، سیده فاطمه حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 23-37
5 بررسی مدل تئوری بازی در تعیین بهینه بازاریابی در تقابل استراتژیک پولی و مالی
جعفر گلزار، مهدی محمودزاده واشان، حسین حکیم پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 38-50
6 بررسی رابطه بین سبک رهبری با رفتار شهروندی سازمانی: نقش تعدیلگر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی)
لاله معصومیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-64
7 رویکردی تحلیلی بر نقش ویژگی‌های روانی و فردی بر نحوه عملکرد شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شهرستان خرم‌آباد
حسین‌آقا باباخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-75