دوره 6، شماره 3، پاییز 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 سنجش میزان رضايتمندی مشتریان شبکه وایمکس یک شرکت ایرانی
مجید حدادرضوی، مرتضی رجوعی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-14
2 بررسی تاثیر عوامل تاب آوری بر عوامل عملکرد نوآورانه سازمان تامین اجتماعی استان البرز
محمد دهقاندار، شمس الدین نیک منش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 15-31
3 هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش
سحر مهرپارسا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-46
4 بررسی تاثیر راهبردی ویژگی های کارآفرینانه بر مدیریت استعدادهاي سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
فریده مرادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 47-60
5 تاثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر پاسخ و وفاداری مشتری از طریق متغیر میانجی ارزش ویژه برند در بین مشتریان صنعت تولید و بسته‌بندی سبزیجات خشک در استان اصفهان
حسن دقیق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-74
6 مدلسازی معادلات ساختاری ابعاد حاکمیت شرکتی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی بانک کشاورزی
کامران رسولی، پرویز سعیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 75-90
7 ارائه الگوی مفهومی جهت تبیین شکست کارآفرینان در صنعت رستوران
ایمان چشم ­فسا، آصف کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 91-105
8 تاثیر مدیریت دانش و گرایش به کارآفرینی بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلی سرمایه اجتماعی در شهرداری گرگان
حمید رضایی، مهسا زمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-119
9 ارائه مدل معادلات ساختاری رهبری دوسوتوان بر انگیزه خدمت عمومی و مسئولیت اجتماعی کارکنان (آموزش و پرورش استان) با نقش میانجی خود کارآمدی
عباس کیخا، صفورا قزاقی، علی هراتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 120-129
10 بررسی و آزمون پیش آیندها و پیامدهای اصالت برند (مورد مطالعه: برند گلستان)
حسن سلطانی صفت
دانلود رایگان مقاله و مقالات 130-151
11 مدل‌سازی آموزش کارآفرینی زنان با رویکرد معادلات ساختاری
فاطمه آبدري
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-165