دوره 7، شماره 3، پاییز 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر سازمان (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک‌سازی کویر تایر)
ابوذر دمیری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 اهمیت وفاداری مشتری در بازاریابی خدماتی
زهرا رستمی، مریم پرهام‌نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-21
3 بررسی تأثير مديريت استراتژيك منابع انسانی بر عملكرد کارکنان شهرداری (مورد مطالعه شهرداری منطقه18)
سميه جلالوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 22-41
4 بحران کرونا و کاربست رویکرد بداهه‌پردازی در کارآفرینی گردشگری
سيد سعيد هاشمی، اليکا حسنی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 42-53
5 تأثیر هنجارهای ذهنی و قوم‌گرایی بر قصد خرید کالای خارجی با نقش میانجی نگرش به کالای خارجی (مورد مطالعه: شهر شیراز)
نرجس جهاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 54-61