دوره 7، شماره 4، زمستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شهرداري تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-7
2 تأثیر توانمند‌سازی شناختی بر افزایش عملکرد کارکنان در شهرداری ارومیه
بهرام رضا زاده، ناصر صنوبر، عذرا جعفرزاده قوشجی، کبری شاکر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 8-36
3 بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شغلی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: شهرداري تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-47
4 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری بهارستان
محبوبه نادری، محمود حیدری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 48-54
5 بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
رضا وهاب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-63
6 نظریه های اسلامی سازمان و پست مدرنیسم
ابوالفضل ذوالقدر، بهروز قاسمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-81
7 جایگاه عوامل روانشناختی در اقتصاد و رفتار بازار سرمایه
محبوبه کمالی دولت آبادی، نوروز نوراله زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 82-107
8 بررسی تطبیقی نگرش و دانش کارکنان و مدیران از عملکرد مدیریت منابع انسانی مدرن (مطالعه ادارات دولتی استان ایلام)
مدیحه نظری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 108-122
9 ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه ساختاری و نوسانات کوتاه و بلندمدت جریانات نقدی
سیدمحمد موسوی، آناهیتا نصیری پور، فاطمه شایق، رضا پورحسین، آسیه فرازنده نیا، حسین عنابستانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 123-132
10 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری از طریق رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به برند و تبلیغات دهان به دهان مثبت (مورد مطالعه: هتل‌های 4 و 5 ستاره شهر اصفهان)
زهرا شکرچی‌زاده، لعیا حکیم‌فعال‌اصفهانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 132-152
11 تحليل تأثير حافظه سازمانی بر مدیریت تعارضات سازماني کارکنان شهرداری شهرستان بروجن
حمیدرضا رنج کش شیخ آبادی، سعید قوامی، سهیل صادقیان، سعید فرجام
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-170
12 نقش راهبردهای نوآوری فناورانه در توسعه کسب‌وکار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت
احمد جعفرنژاد، نادر محمدی، محدثه بهرامی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 171-190
13 بررسی اثرات استراتژی‌های پاداش محور بر خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری بهارستان و سازمان‌های تابع)
محمدحسین نفری، سیدروح الله حجازی، مسیب نفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 191-198
14 بررسی تأثیرگذاری گرایش به کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی انگیزش شغلی در شهرداری تهران
سید ابوالفضل داودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-206