دوره 1، شماره 1، زمستان 94

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی جایگاه قیام عاشورا و شهادت امام حسین از دیدگاه اهل سنت

علی حیدری نیا، محمدرضا علیزایی، محمداصغری حسامیه

1-10
2

شناسایی عوامل خارجی بزهکاری

محمد مهدی قاسمی کیا، عبدالمحمد کردی

11-24
3

بررسی جایگاه سکوت در اعلام اراده در قوانین ایران و فقه اسلامی

عبدالحمید مفتخر

25-47
4

جبران خسارت اموال مثلی و قیمی در غصب از منظر حقوق مدنی

یعقوب علیدادی، محمدرضا کیخا

48-62
5

بازخوانی مولفه های محیطی جرم زا دربزهکاری کودکان

منوچهر عبدالهی، محمد جواد پورحسینی

63-79
6

مبنای تفاوت مجازات‌ها و اجرای آن ها بر اساس معیار جنسیت

مریم نظر زاده

80-97