دوره 10، شماره 2، تابستان 03

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 نحوه‌ی تبلیغ دین در حوزه علمیه و روحانیت
هدایت فرامرزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 چگونگی اعمال خیارات در مبادله حقوق معنوی
فهیمه ملک زاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-26
3 معیار شان و مصلحت در منع اشتغال زوجه با رویکرد عملی و آرای قضایی
رحیم مختاری، زهرا راسخ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 27-42
4 تاثیر کارآفرینی و شروع دوباره بر وضعیت ورشکستگی
رحیم مختاری، نازیلا هاشمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 43-64
5 مسئولیت فروشگاه‌های اینترنتی در مقابل خسارت‌های پول به علت معیوب بودن کالا
رحیم مختاری، محمدسجاد زارع
دانلود رایگان مقاله و مقالات 65-76
6 بررسی آثار فورس ماژور (قوه قاهره) در قرارداد پیمانکاری
گلناز مراد نژاد، فرناز مراد نژاد
دانلود رایگان مقاله و مقالات 77-99
7 بررسی و راثت فرزندان ناشی از اسپرم اهدایی‌
رحیم مختاری، زهرا احمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 100-112
8 کارکرد و چارچوب اختیارات هیات منصفه در دادرسی‌های کیفری ایران با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 837 مورخه 1402/7/4
جمشید انصاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 113-130
9 شرایط اعمال صلاحیت جهانی در رسیدگی به ترور شهید سلیمانی
جمشید انصاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 131-168
10 مطالعه تطبیقی رای و قرار در قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران و حقوق فرانسه
امین کریم پور علی آباد، برزو شیخ زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 169-182
11 تحلیلی بر چالش های وکالت غیر تخصصی و نفع مردم در وکالت تخصصی
جمشید انصاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 183-200
12 جهت گیری حقوق خصوصی بر مبنای اصل مقبولیت
محمد باقر عامری نیا، برزو شیخ زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 201-218