دوره 2، شماره 2/2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی پيشينه مداخلات نفت محور قدرت ها وشرکت هاي بزرگ درکشورهاي نفت خيز

فاطمه صالحی ویشکائی

1-10
2

مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری از آلودگی جزایر مصنوعی (مطالعه‌ موردی: خلیج فارس)

مصطفی سراجی، فاطمه قاسمی 

11-26
3

حق برخورداری از امنیت در برابر اخراج خودسرانه کارگران در اسناد بین المللی

مصطفی سراجی، چمران زالی­پور

27-43
4

بررسي آيات الاحكام مربوط به عفاف از ديدگاه فريقين

مجید ناجی عظیمی، عبدالصمد علی آبادی

44-57
5

تأملی بر امکان وقوع وضع خاص و موضوع له عام

احمد میرخلیلی،  صدیقه گلستان رو،  نفیسه ایزدی

58-66
6

بررسی وضعیت حقوقی اقلیت کرد در ترکیه در پرتو حقوق بین الملل و از منظر قانون اساسی آن کشور

محمد صدیق کبودوند

67-79
7

جایگاه سرمایه گذاری در بخش معادن در قالب اقتصاد مقاومتی و انطباق با قانون اساسی

ابوالحسن حیدری خالص

80-85
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0