دوره 2، شماره 2، تابستان 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

ارزیابی میزان کارآمدی قوانین حاکم بر فعالیت های تجارت الکترونیک ایران با توجه به نظام حقوق تجارت بین الملل

محسن مرادی

1-18
2

بررسی سجل کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه در حقوق ایران

ماهرخ شریفی، محمد حسین رجبیه

19-29
3

اصلاح ذات البین از دیدگاه قران و حدیث

عباس رهبری، مژده اردلانی

30-40
4

مبانی تحلیلی حقوق شهروندی در ایران و اسلام

بهروز سهرابی

41-56
5

جرم پولشویی و تبیین عوامل شیوع وگسترش آن درجوامع

مهدی احمدی جویباری

57-68
6

مصادیق حق حریم خصوصی درفقه ونظام حقوقی ایران

حسین خرم دل

69-87
7

جایگاه خیارات مختص بیع در قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی ایران

سید فضل الله محمودی

88-96
8

بررسی تقسیم منافع یا مهایات در حقوق مدنی و فقه اسلامی

سید فضل الله محمودی

97-113
9

نقش قومیت ها بر تقویت  انسجام ملی

سعید خسروی، مصطفی حسینی مهر 

114-130
10

نحوه عزل وکیل در وکالت نامه های رسمی در حقوق ایران

حشمت مسلم زاده، محمدرضا شرافت پیما

131-149
11

درآمدی بر نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر احزاب و رقابت سیاسی

اشرف کارگرقمی ها

150-161
12

مقررات تعدد مادی جرم در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392

جمال اکوانیان

162-171
13

اصل حاکمیت قانون و تأثیر آن بر قوای سه گانه

رضا عزیزنژاد

172-177
14

بررسی فقهی شرط توارث در نکاح منقطع از منظر فقه امامیه

فریبا ابادی زاده

178-190
15

بررسی رابطه حقوق کارگزاران ومردم از دیدگاه اسلام

مهدی رحیم زاده بهزادی

191-196