دوره 2، شماره 3، پاییز 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

بررسی تاثیر حبس در افزایش طلاق در شهر بوشهر

سودابه سلیمانی، زهرا سلیمانی

1-11
2

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به حقوق کامن لا

سید مهدی احمدی، سارا سلمانی

12-21
3

بررسی مقایسه ای تئوری هاناآرنت با انقلاب اسلامی ایران در خصوص انقلاب

امین خوش بیان سروستانی، مهرو ماهر

22-30
4

بررسی آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

فاطمه رمضانی

31-42
5

مفهوم و کاربرد اصل نگهداری سرمایه شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

سید یونس نورانی مقدّم، فاطمه رمضانی

43-57
6

بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 1392

علیرضا سایبانی، آزاد جعفری

58-75
7

تعدد ظاهری اسباب (مسئولیت مدنی عوامل مجمل) در قانون مجازات اسلامی

فرنگیس احمدی، مریم احمدی

76-92
8

بررسی تطبیقی تحقیقات مقدماتی و کشف جرم در انگلستان و ایران

آزاد جعفری

93-104
9

بررسی تطبیقی تروریسم در سیاست جنایی ایران و آمریکا

مرضیه علی اکبری

105-118
10

تبیین مسئولیت بین المللی جنایات عربستان در یمن در پرتو قواعد کمیسیون حقوق بین الملل

مصطفی سراجی، سید محمد آوالی

119-131
11

بررسی ممنوعیت کیفر بدنی اعدام از دیدگاه بین المللی و تأثیر آن بر قانون جزا مصوب 92

سميه قاسمي، محمد علي داوريار

132-142
12

خشونت جنسی به مثابه جرم علیه بشریت

مصطفی سراجی، سيد محمد علی حسین زاده

143-154
13

دگرگونی جنسیتی و ابهامات حقوقی و کیفری فراروی آن

فریده مصطفی زاده، محمد علي داوريار

155-167
14

بررسی تأثیر مجازات زندان بر جرائم چک

جلال شیرمحمدی

168-177
15

آسیب شناسی سیاست جنایی در ایران

جلال شیرمحمدی

178-188
16

مبانی فقهی ممنوعیت قضاوت زن در اندیشه فقهای شیعه

الهام دلفیه

189-211
17

مقایسه­ ی ایفای تعهد در حقوق ایران و انگلیس

هاجر وظیفه آزاد

212-227
18

مسئوليت مدني ناشي از بازداشت غير قانوني

سیامک شادمان

228-235
19

بررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل سنت و حقوق ایران

صادق سلطان پور

236-243
20

نکاح زنان ایرانی با اتباع بیگانه در حقوق قضایی ایران

محمدرضا مرندی، جعفر شاهی

244-251
21

بررسی اعمال اصل انتظارمشروع دردیوان عدالت اداری

رضا کیخا

252-272
22

وضع حقوق بیگانگان در حقوق خصوصی ایران

محمدرضا مرندی، صراف عیسی زاده اجیرلو

273-281
23

تحلیل عنصر خطای (جزایی) در حقوق ایران

اسماعیل افضلی

282-288
24

تبیین ارزشهای اخلاقی و فرهنگی از نگاه نهج البلاغه

پيمان حسن پورآزاد، رضا عبادي جامخانه 

289-300