دوره 3، شماره 2/1، تابستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

تبیین موجبات طلاق زوجه ناشی از عسر و حرج و شرایط تحقق آن بر اساس حقوق و قوانین موضوعه

 سید حسین تقوی، داود کرامتی

1-13
2

ابعاد حقوقي جانشيني قراردادي

 زهرا فرج زاده، محسن ايران­ منش

14-22
3

اصول حاکم بر جاسوسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی در معاهدات بین­ المللی

 مریم جعفری

23-33
4

مقایسه ی ابعاد حقوقی قائم مقامی با جانشینی غیر قائم مقام

زهرا فرج زاده، محسن ايران منش

34-41
5

تبیین علل واگذاری حق طلاق به مرد از منظر فقه و حقوق اسلامی

سید حسین تقوی، داود کرامتی

42-54
6

ابعاد حقوقي جانشينان غيرقائم مقام

 زهرا فرج زاده، محسن ايران منش

55-64
7

سببیت تمکین یا عدم سببیت تمکین در پرداخت نفقه

 محمد جواد جعفری، علی پاشاه خانی زاده

65-72
8

ماهیت مزایده در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

 معصومه قلی زاده پاشا، محمد عالم زاده

73-86
9

تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران

 محمدرضا واحدی

87-101
10

بررسی اهمیت و جایگاه ادله ی وجوب نفقه در فقه امامیه و اهل تسنن و حقوق موضوعه

حمید رضا نیا، فریبا آبادی زاده 

102-113
11

ذهنیت عرفانی و سیاست نزد ابوسعید ابوالخیر و عین القضات همدانی

 حسن آب نیکی، سمانه شمس

114-128
12

بررسی جرایم ناقص در قانون مجازات مصوب 1392

 فروغ سادات حسینی

129-140
13

بررسی تاثیر کمپ های ترک اعتیاد در بازپروری معتادان در شهر گناوه

 هدایت پناهی

141-157
14

تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی نسبت به کالا در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کنوانسیونهای سه گانه

سید حسن حسینی مقدم، نرجس قادری، حسینعلی میرزاجانی

158-167
15

اذن در ایفای دین در فقه امامیه و حقوق فرانسه

 هرمز اسدی کوهباد، مرضیه موسوی 

168-185