دوره 5، شماره 4، زمستان 98

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی و تحلیل تأثیر فرهنگ سیاسی و اعتقادی مذهب تشیع در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پیروزی آن

امید شکرانه ارزنقی

1-16 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مزیت قانون صدور چک بر قانون تجارت در خصوص حقوق دارنده چک

ایوب عسکری

17-29 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

جایگاه تکالیف در گذار از حقوق بشر به حقوق شهروندی

ارژنگ منصوری جوزانی، سید ناصرالدین بدیسار، داریوش بابایی

30-49 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

نقش اختلال بیش فعالی و نارسایی توجه (ADHD) بر وقوع بزه‌کاری

سنا انصاری

50-57 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تحلیل و ارزیابی حقوق بشر در پرتو حقوق شهروندی

ارژنگ منصوری جوزانی، سید ناصرالدین بدیسار، داریوش بابایی

58-77 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

اعتبار امر مختومه از دیدگاه فقه

بهرام احمد منش، فیض الله صالحی

78-94 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

مطالعه آسیب‌شناسی مشاغل حراستی

جواد نوری

95-120 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

تأثیر قوه قاهره در قرارداد مشارکت مدنی بانک‌ها

ناهید دایر

121-128 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی شرط خیار در عقود تملیکی در قالب ماده 34 قانون ثبت

حمیدرضا عسگری

129-140 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

راهکارهای پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

فیض ­اله صالحی، احمدرضا الوان ساز

141-152 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

تأمین بهره‌وری فناوری پیرولیز از منظر حقوق محیط زیست در مسیر مدیریت پسماند و کنترل شن‌های روان

امین حاج‌اکبر کرمانی

153-166 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

تاثیر آرای شوراهای پزشکی نیروهای مسلح در ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

رحمان هدایتی چنانی

167-176 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

مبانی و پیامدهای اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی در نظام کیفری

راضیه صابری

177-193 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بررسی تأثیر حالت ضرورت در جواز و شکل‌گیری دفاع مشروع

پانته آ باغ خاصی

194-209 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

سیره امام علی در برخورد با افراد و گروه ها در مواجهه با بیت المال

محبوبه متین پور

210-221 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]