دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی تاثیر نظریات اکثریت فقها در طراحی نظام کیفری در قانون مجازات اسلامی  

صادق افشاری، علیرضا میلانی

1-13 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مقایسه بازداشت اخلال کنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران و سوئد

اسماعیل رشیدی

14-23 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی رابطه بین حقوق شهروندی و حفظ حقوق خصوصی

حجت اله حیدری مقدم

24-32 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تحلیلی بر قواعد حاکم بر سازش در دعاوی تجاری بین المللی

محمد قاسم الوانچی، موسی ظهرابی کیش، حمید رضا رستمی

33-52 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

تنگه هرمز از منظر كنوانسيون 1982 حقوق درياها

مهدي لطفي

53-65 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

جرم انگاری در حوزه تعاونی ها با تاکید بر نقش تعاونی ها در پیشگیری از وقوع جرم

زینب دانش

66-80 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

تلازم و تقارن جنون با جرم

محمد کاظمیان، هما کردبچه

81-94 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

چالش ها حقوقی دیوان کیفری بین المللی در جهانی سازی حقوق کیفری

آناهیتا سیفی، هما کردبچه

95-106 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بررسی و تحلیلی بر قواعد حقوقی حاکم بر پیش فروش ساختمان در فقه و حقوق ایران  

محمد قاسم الوانچی، موسی ظهرابی کیش، محمد باقر عامری نیا

107-127 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

نحوه تعیین دیه نقص عضو و از کار افتادگی توسط پزشک قانونی

محمد کاظمیان، هما کردبچه

128-138 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

جرائم یقه‌سفید و وضعیت دادرسی کیفری آن

علیرضا نوری قلعه نو

139-151 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

شرط تحدید حق انتقال عوضین در عقد بیع

مهدی حسینی

152-165 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

الگوی آرمانی سبک زندگی در قرآن و سیره نبوی  

سید منصور باقری

166-172 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

مطالعه حقوقی قواعد حاکم بر بازرسی کالا در حقوق ایران و فرانسه و قرار دادهای تجاری بین المللی

جواهر نیکنام، عاصم محمدی

173-201 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

صلح و سازش از دیدگاه منجی صلح و رحمت

سید منصور باقری

202-210 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
16

ریشه ظهور داعش: یک مدل نظری

امیر محمد حاجی یوسفی، راضیه شمسی فر، رضا خراسانی

211-227 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
17

جعل مفادی در نظام حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی

احمد حاجی ده آبادی، علیرضا گل محمدی شورکی

228-246 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
18

واکاوی حقوقی وضعیت شرط مجهول

حسام الدین ترکمن، حمیدرضا قزل ایاق

247-259 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
19

بازپژوهی رویکرد جامعه­مدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تأکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران)

سید حسین حسینی، پریزاد کاوسی خسرقی

260-275 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
20

قرارهای تأمین کیفری راجع به اطفال و نوجوانان در احکام حقوقی ایران

احمدرضا عسلی

276-304 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
21

تسبیب در قتل با رویکرد فقه و حقوق

سمیه حکیمی، جمال رضایی حسین آبادی

305-321 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
22

جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی در نظام کیفری ایران

فریبا ملکی نژاد، علیرضا فاطمی

322-347 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]