دوره 6، شماره 4، زمستان 99

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تاثیر نظریات اکثریت فقها در طراحی نظام کیفری در قانون مجازات اسلامی
صادق افشاری، علیرضا میلانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 مقایسه بازداشت اخلال کنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران و سوئد
اسماعیل رشیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-23
3 بررسی رابطه بین حقوق شهروندی و حفظ حقوق خصوصی
حجت اله حیدری مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 24-32
4 تحلیلی بر قواعد حاکم بر سازش در دعاوی تجاری بین المللی
محمد قاسم الوانچی، موسی ظهرابی کیش، حمید رضا رستمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 33-52
5 تنگه هرمز از منظر كنوانسيون 1982 حقوق درياها
مهدی لطفی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 53-65
6 جرم انگاری در حوزه تعاونی ها با تاکید بر نقش تعاونی ها در پیشگیری از وقوع جرم
زینب دانش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 66-80
7 تلازم و تقارن جنون با جرم
محمد کاظمیان، هما کردبچه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 81-94
8 چالش ها حقوقی دیوان کیفری بین المللی در جهانی سازی حقوق کیفری
آناهیتا سیفی، هما کردبچه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 95-106
9 بررسی و تحلیلی بر قواعد حقوقی حاکم بر پیش فروش ساختمان در فقه و حقوق ایران
محمد قاسم الوانچی، موسی ظهرابی کیش، محمد باقر عامری نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 107-127
10 نحوه تعیین دیه نقص عضو و از کار افتادگی توسط پزشک قانونی
محمد کاظمیان، هما کردبچه
دانلود رایگان مقاله و مقالات 128-138
11 جرائم یقه‌سفید و وضعیت دادرسی کیفری آن
علیرضا نوری قلعه نو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-151
12 شرط تحدید حق انتقال عوضین در عقد بیع
مهدی حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 152-165
13 الگوی آرمانی سبک زندگی در قرآن و سیره نبوی
سید منصور باقری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 166-172
14 مطالعه حقوقی قواعد حاکم بر بازرسی کالا در حقوق ایران و فرانسه و قرار دادهای تجاری بین المللی
جواهر نیکنام، عاصم محمدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 173-201
15 صلح و سازش از دیدگاه منجی صلح و رحمت
سید منصور باقری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 202-210
16 ریشه ظهور داعش: یک مدل نظری
امیر محمد حاجی یوسفی، راضیه شمسی فر، رضا خراسانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 211-227
17 جعل مفادی در نظام حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی
احمد حاجی ده آبادی، علیرضا گل محمدی شورکی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 228-246
18 واکاوی حقوقی وضعیت شرط مجهول
حسام الدین ترکمن، حمیدرضا قزل ایاق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 247-259
19 بازپژوهی رویکرد جامعه­مدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تأکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران)
سید حسین حسینی، پریزاد کاوسی خسرقی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 260-275
20 قرارهای تأمین کیفری راجع به اطفال و نوجوانان در احکام حقوقی ایران
احمدرضا عسلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 276-304
21 تسبیب در قتل با رویکرد فقه و حقوق
سمیه حکیمی، جمال رضایی حسین آبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 305-321
22 جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی در نظام کیفری ایران
فریبا ملکی نژاد، علیرضا فاطمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 322-347
23 تحلیل و ارزیابی ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه در حقوق ایران
حسین قلیچ خانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 348-381