دوره 8، شماره 3، پاییز 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی معاملات خیار شرطی از منظر فقهای اسلامی، قانون مدنی و قانون ثبت
حسین عبدالحسینی، مجید قربانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 بررسی عوامل تأثیرگذار در حفظ و جذب مشتریان در شرکت های بیمه
ابراهیم یوسف وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-20
3 واکاوی بعد داخلی و بین المللی ضمانت اجرا در خصوص حمایت از حقوق کودکان کار
معصومه سرخی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 21-36
4 نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم اجتماعی
هادی اسماعیل زاده ، رحمان ولی زاده، حمید رحمتي
دانلود رایگان مقاله و مقالات 37-50
5 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای مؤلفه های بازاریابی بیمه در ایران
ابراهیم یوسف وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 51-58
6 آسیب شناسی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 در خصوص پرداخت دیه به اتباع خارجی غیر مجاز وارائه پیشنهادات اصلاحی
جلال شهریاری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 59-69
7 وظایف حقوقی زوج نسبت به زوجه
سیران کهریزان پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 70-86
8 سیر تحولات تاریخی تخفیف مجازات در قوانین جزایی ایران و اصول مرتبط با آن
سید جابر حسنی، سید محمود مجیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 87-113
9 تحلیل کیفرگذاری قتل عمدی در حالت مجنون بودن مقتول
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 114-123
10 بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام
محمد موسائی، نرگس پورشاهی آقچه کند، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 124-143
11 چالش ها و راهکارهای پلیس اینترپل در استرداد مجرمین
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 144-173
12 فرآیند دادرسی و قضایی تعقیب مجرمین در کشورهای دیگر و طریق استرداد آنها
محمد موسائی، نرگس پورشاهی آقچه کند، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 174-203
13 نقش و اهمیت سیاست جنایی تقنینی در پیشگیری از تقلب در آثار علمی
نرگس پورشاهی آقچه کند، محمد موسائی، میلاد سپهوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 204-231
14 ماهیت تابعيت مضاعف در حقوق مدنی ایران و بین الملل
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 232-264