دوره 8، شماره 4، زمستان 01

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 واکاوی اثرگذاری نظام اعتقادی در تشکیل و تحکیم خانواده ازمنظر قرآن کریم با تأکید بر اندیشه‏ های مفسر عالی‌قدر آیت الله جوادی آملی
محمدعلی شاهینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-13
2 حق بر معیشت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
فاطمه افشاری راد، مینا افشاری یامچلو
دانلود رایگان مقاله و مقالات 14-45
3 نگاهی به شوراهای محلی و نظارت بر آن ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
حجت الله ابراهیمیان، ابراهیم مندنی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-54
4 صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به اراء وتصمیمات مراجع شبه قضایی
محمد رضا حکاک زاده، ابراهیم مندنی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 55-73
5 سیرتحول تاریخی مدرنیته سیاسی در ایران
علیرضا امینی، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 74-92
6 تهاتر در حقوق ایران و انگلیس
سید بهاءالدین هادیزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 93-105
7 بررسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاههای اجرایی
محمد رضا حکاک زاده، جواد نوری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 106-117
8 نظام حقوقی حاکم بر«بازنشستگی پیش ازموعد» (با تأکید برمشاغل سخت وزیان آور)، درپرتو آراء دیوان عدالت اداری
محمدرضا حکّاک زاده، محسن مصیّبی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 118-140
9 نقاط قوت و ضعف ادله در امور کیفری
مصطفی کریمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 141-148
10 مسئله جدایی‌طلبی کاتالونیا از اسپانیا با تاکید بر اصل حق تعیین سرنوشت
احسان صادقی پور، لیلا محمد زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 149-167