دوره 9، شماره 2، تابستان 02

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانمقالهشماره صفحه
1 بررسی جرم شناختی رفتاری افراد ترانس سکشوال قبل و بعد از عمل تغییر جنسیت
علیرضا طهرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-15
2 مقررات حمایت از حقوق حمایت از مالکیت معنوی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن با تمرکز بر وظایف دولت‌های شهری
هژبر رحیمی، سید حسین طباطبایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 16-29
3 آثار فردی و اجتماعی گناه از دیدگاه قرآن
مهران جعفری، سید صادق ابطحیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 30-44
4 چالش های بازداشت اموال غیرمنقول در جریان اجرای احکام مدنی
مهدی منتظر، مطهره آهنگر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 45-60
5 شناسایی اعتبار آرای داوری خارجی در حقوق ایران
حمیدرضا اسکندری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 61-77
6 رویکرد های تبیینی تضاد با تروریسم با تاکید بر انسانی شدن حقوق بین الملل
سید مهدی حسینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 78-96
7 نقش بسیج در پیشگیري از جرم با تأکید بر مطالعات میدانی
پیمان رکن‌الدینی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 97-138
8 بررسی وضعیت نکاح سفیه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
مهدی کرمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 139-152
9 سازمان های بین المللی
یاسر پولایی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 153-184
10 تحلیل قانون داوری نمونه آنسیترال با نیم نگاهی بر قانون داوری تجاری بین الملل ایران
زهرا ادیب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 185-193
11 کیفرشناسی قانونمندسازی مصرف مواد مخدر سبک؛ مطالعه ای تطبیقی ایران و کانادا
علیرضا محمد بیکی، محدثه توکلی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 194-204
12 درآمدی بر حقوق اداری در قانون اساسی
محمدرضا مهدوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 205-217
13 بررسی تخلفات ساختمانی در شهرداری و رویه اجرایی آن با قانون شهرداری
مریم آقایی بجستانی، سیده وحیده مرتضوی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 218-235
14 بررسی سیاست رمزارزها در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی با کشورهای انگلستان و چین
مرتضی میرزائی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 236-257
15 حکم ارتداد در ادیان ابراهیمی
عباس رهبری، علی ابراهیم‌زاده رجایی، میثم احمدزاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 258-268
16 استرداد مجرمین اقتصادی در حقوق کیفری بین الملل
مهدی میرفردی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 269-290
17 شرایط تعدیل قرارداد درحقوق ایران و فرانسه
زهرا سلیمانی، سودابه سلیمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 291-326
18 بررسی ماده 18 کنوانسیون 1969 وین یک تعهد مبهم و بی اثر یا وسیله ای مفید برای تقویت همکاری های حقوقی
عبدالرضا بیت ناصر
دانلود رایگان مقاله و مقالات 327-334
19 نئوناسیونالیسم آمریکائی در دوران ریاست جمهوری ترامپ
پیروز هاشم پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 335-347
20 بررسی نهاد تعدیل قرارداد در عرصه تجارت بین الملل و کنوانسیون CISG
سیده هدی نقیب
دانلود رایگان مقاله و مقالات 348-374