دوره 9، شماره 4، زمستان 02

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان مقاله شماره صفحه
1 بررسی مفهوم آزادی، به عنوان یکی از ابزارهای سلطه ی کشورهای استعمارگر حال حاضر
محمد عابدی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 باید ها و نباید های جرم انگاری قاچاق اعضای بدن انسان با تاکید بر خلاء های حقوق کیفری ایران در این زمینه
شهریار شیراوند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-45
3 نقش شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام در ارتکاب جرم تجاوز به حریم خصوصی افراد
زهرا ضیایی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 46-63
4 بررسی مسئولیت‌ مدنی شرکت ملّی نفتکش جمهوری اسلامی ایران در حادثه نفتکش سانچی
مهرویه شجاع سنگچولی‌
دانلود رایگان مقاله و مقالات 64-83
5 تحلیل انواع مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی از حیث جهات عمومی وظیفه اداری و مسئولیت مدنی
فاطمه جعفریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 84-101
6 تحلیل حق مالکیت زن بر نفقه با توجه به ماده 22 قانون حمایت از خانواده و مقایسه آن با قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی
فاطمه جعفریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 102-114
7 شرایط تحقق جرم استفاده از سند مجعول و آثار آن
احسان کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 115-125
8 تحلیل قانونی جرم به عادت و آثار آن در نظام کیفری ایران
احسان کیانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 126-135
9 مفهوم، مصادیق و آثار ناشی از اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
کیمیا زینی وند
دانلود رایگان مقاله و مقالات 136-145
10 تحلیل رکن مادی و معنوی جرم جعل مهر و منگنه در حقوق کیفری ایران
میترا توده خیل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 146-174
11 بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین المل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه برجرم پول شویی
سید مرتضی صوف باف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 175-187
12 توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران
محمدرضا الهی منش، مصطفی یوسفی تبار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 188-198
13 تعارض ظاهر و اصل عدم در حقوق تجارت و نحوه تشخیص تعهدات نماینده
امیرمحمد صدیقیان، فاطمه دهقانی فیروزآبادی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 199-207
14 مددکاری اجتماعی در دادرسی جرایم کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک
میترا توده خیل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 208-220
15 بررسی علل حمایت سردمداران خارجي از زنان ایران در اغتشاشات سال ۱۴۰۱
مژگان میری، سید محمد حسین راجی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 221-238
16 حمایت سیاسی جنایی مشارکتی ایران از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی
ملیحه صفری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 239-252
17 دادرسی اطفال در حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان مقررات پکن
محمدرضا الهی منش، افشین طاهرخانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 253-361
18 تأملی ژرف‌تر در فهم آیه‌ی 32 سوره‌ی مائده
روح انگیز امیری، یحیی معروف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 362-372
19 بررسی تطبیقی دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و لبنان
محمدرضا الهی منش، پوریا کاظمی زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 373-381
20 استکبارستیزی حضرت موسی در قرآن
روح‌انگیز امیری، زهره نریمانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 382-393
21 دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت
مینا خورشیدی مطلق، محمدرضا الهی منش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 394-403
22 آیین دادرسی افتراقی جرائم اشخاص حقوقی
آمنه خلیلی‌نیک، محمدرضا الهی منش
دانلود رایگان مقاله و مقالات 404-418
23 تاثیر اصل صلاحیت جهانی بر اصل حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل
الهه برازنده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 419-429
24 بررسی نقش استعمارگران در تشکیل و تقویت فرق مختلف اسلامی
حمیده برهانیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 430-442
25 پیشگیری از جرم نزاع در حقوق کیفری ایران
علیرضا خاکپور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 443-452
26 اصلاح قوانین مربوط به حقوق جزا به منظور افزایش عدالت و مساوات در اجرای مجازات‌ها
حسین یاراحمدی، میرمهدی مولائی کوچه باغ
دانلود رایگان مقاله و مقالات 453-462
27 تابعیت حقوقی بیگانگان در ایران و قواعد ناظر بر اقامت غیر مجاز
محسن خرسندی سرتشنیزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 463-477
28 ‌‌‌بررسی اثر تغییر جنسیت بر نکاح افراد تغییر جنسیت یافته در نظام حقوقی ایران و آمریکا
سید مرتضی صوف باف
دانلود رایگان مقاله و مقالات 478-493
29 تأثیر بحران‌های اقتصادی در ارتکاب جرم
سارا رحیمی، زهره افشار
دانلود رایگان مقاله و مقالات 494-504
30 مبانی و عوامل سیاست خارجی روسیه در حمله نظامی به اوکراین از دیدگاه رئالیسم تهاجمی
صدیق الله صدیق
دانلود رایگان مقاله و مقالات 505-531
31 تبارشناسی ترورهای سیاسی در ایران (از اسماعیلیه تا گروه فرقان)
محمد یعقوبی، اسماعیل محمودی، عباس رهبری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 532-547
32 جنبه‌های حمایت از اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و آمریکا
زهره افشار، سارا رحیمی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 548-558
33 جرم انگاری استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
سید مهدی موسوی، مهنا فارغیان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 559-567
34 اثربخشی حضور قاضی و مشاور زن در دادگاه خانواده بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
فلک ناز علی پور
دانلود رایگان مقاله و مقالات 568-585
35 اسرار و رازداری در حقوق بانکی ایران بانگاهی به حقوق بانکی سایرکشورها
آرش جهان بخشی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 586-600
36 بیمه های هوایی وفوایدآنهادرحقوق ایران واسنادبین المللی
آرش جهان بخشی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 301-614
37 جایگاه اخلاق حرفه ای از دیدگاه قرآن و احادیث
زهرا خاتم گویا، مهدی صالحی نیا، یوسف آقچلی، فائزه شهرکی نیا
دانلود رایگان مقاله و مقالات 615-620
38 بررسی پدیده‌های اجتماعی ناشی از تصمیمات سیاسی و تحلیل اثرات آن بر جامعه
مصطفی وحیدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 621-631
39 بزه کلاهبرداری رایانه ای با رویکرد مقارنه ای در حقوق ایران و انگلیس
شهرام روشندل
دانلود رایگان مقاله و مقالات 632-653
40 رویکرد های فقهی و حقوقی تملکات شهرداری
داریوش عابدی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 654-678
41 رویکرد خصوصی سازی در حقوق کیفری ایران
نگار سروری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 679-691
42 توسعه اقتصادی ایران در مبانی کیفرشناسی
نگار سروری
دانلود رایگان مقاله و مقالات 692-706