دوره 3، شماره 1/1، بهار 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

اثر بخشی درمان فرا شناخت بر عقاید وسوسه انگیز و تنظیم شناختی هیجان در بازگشت به مصرف مواد افراد معتاد

رضا نادری، اکبر محمدی

1-14
2

رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با دلزدگی زناشویی والدین کودکان دبستانی

سرگل شعری، کریم افشاری نیا

15-25
3

رابطه سبک های یادگیری و تفکر انتقادی با خودکارآمدی و سلامت روان دانش ­آموزان

رضا نادری

26-40
4

اثربخشی آموزش یوگا بر میزان استرس و راهبردهای مقابله ای در زنان شهرستان بابلسر

محسن عفتی، محترم کیاقادی، رضا پاشا، منا سام دلیری

41-55
5

بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و هوش اخلاقی با رضایت زناشویی در زنان متاهل

حشمت الله نوری، عاطفه شهیاد

56-67
6

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی برگرایش به مصرف مواد مخدر و ابراز وجود در میان دانش آموزان

زهرا نوری ترکمانی، فاطمه نیرومند، نادر سلمانی، علیرضا حیدری ترکمانی

68-75
7

رابطه بین سبک دلبستگی، کیفیت زندگی وتوجیه روابط فرازناشویی

عاطفه شهیاد

76-90
8

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ابراز وجود بر روابط بین فردی و استرس ادراک شده در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

زهرا نوری ترکمانی، فاطمه نیرومند، نادر سلمانی، علیرضا حیدری ترکمانی

91-101
9

بررسی نقش باورهای فراشناختی  در خودکارآمدی و شادکامی دانش آموزان دختر آموزش از راه دور

نسیم قلی پور، سحر قدوسی

102-118
10

مقایسه خودآشکارسازی، ناگویی خلقی و سبک زندگی در زنان متاهل شاغل و خانه دار

فرحناز جهانی هاچه سو، مهرناز ازاد یکتا

119-130
11

مطالعه رابطه سبک های مقابله ای استرس با ابراز وجود در بین دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور بناب

زیبا مشهدی علیزاده

131-140
12

تأثیر مشاوره گروهی راه حل محور بر خودکارآمدی و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

حلیمه خاتون صادقی، رسول زرهون، سیده زینب اطهری

141-153
13

پیش بینی نقش خانواده در گرایش به مواد مخدر در زنان

معصومه شکیبایی، سیده زینب اطهری، رسول زرهون 

154-163
14

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی، اضطراب، پرخاشگری و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی

زهرا رئیسی گوجانی

164-175
15

مقایسه تعامل مادر- فرزند و خودکارآمدی مادران دارای فرزندان بیش فعال و عادی

اعظم ملایی

176-184