دوره 1، شماره 1، بهار 95

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نقش اعتماد سازمانی در رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان سازمان‌های ورزشی

محمدحسین شوهانی، دکتر مژگان صالحی‌پور، مهدی محبی‌نژاد، مهدی کریمیان‌حاتم، طه رزم‌آرا

1-10
2

تبیین هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد نظری مدل آلبرخت

محمدحسین شوهانی، دکتر مژگان صالحی‌پور، جلال رستمی، مهدی کریمیان‌حاتم

11-19
3

فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثربرپیدایش، گسترش وراه های کنترل آن (مورد مطالعه:ادارات ورزش وجوانان استان کردستان)

طه رزم آرا، مظفر یکتایار

20-40
4

بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی

طه رزم آرا، مظفریکتایار، سعید عبدی

41-50
5

رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز

علی قدمی، بهروز قربانزاده، طه رزم آرا

51-66
6

رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه)

نوید مهتاب، اسلام محمدی، مهدی محبی‌نژاد

67-75
7

رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

پیمان رستمی

76-86