دوره 3، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

انگیزه های مشارکت ورزشی نوجوانان شهرستان نور

 علی اکبر مشایخ، عباس مفیدی، حمیده گرجیان، علی حبیبی، برهان الدین قاری

1-11 [purchase_link id=”5072″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

ارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی)

 اکرم بمانی طوفان، رضا اندام، مریم خارکن

12-25 [purchase_link id=”5075″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

اثر دوهفته بی­تمرینی پس از یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید برحداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی­هوازی و برخی هورمون­های بزاقی مردان جوان فعال

 محبوبه خداپرست، علیرضا علمیه، هومن خان باباخانی

26-37 [purchase_link id=”5077″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

تاثیر تمرینات پلایومتریک یک­طرفه، دوطرفه و ترکیبی بر عملکرد انفجاری، چابکی و سرعت دختران دبیرستانی بسکتبالیست

 علیرضا علمیه، سیده سلیمه صادق گلوندانی، المیرا فرهودی، هومن خان باباخانی

38-47 [purchase_link id=”5079″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

اثر دو شیوه تمرين پلايومتريك- قدرتی بر ترکیب بدن، قدرت بالاتنه، توان پایین تنه، سرعت و تعادل ایستای والیبالیست های جوان

 علیرضا علمیه، هومن خان باباخانی، محسن کیاهی، مهدی بهروزی

48-57 [purchase_link id=”5081″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بررسی ارتباط بین قصد و انگیزه کارآفرینی با صلاحیت ایجاد کسب و کار در بین دانشجویان

 سید مرتضی عظیم زاده، زهرا امینی روشن، مرتضی مداح، طاهره عظیم زاده

58-69 [purchase_link id=”6569″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]