دوره 6، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطوح سرمی شاخص‌های آنزیمی آسیب کبدی در زنان دارای اضافه وزن
فاطمه سخایی، حسین عابد نطنزی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-9