دوره 6، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تثبیت شغلی
محسن اسماعیلی ثانی، بشرا محمودی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-11
2 مقایسه اثر دو نوع شدت تمرین قدرتی استقامتی بر درصد چربی بدن،آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی مردان غیرفعال دارای اضافه وزن
کیومرث پوراحمد قلعه جوق، علیرضا علمیه، هومن خان باباخانی، بهمن رفیع زاده
دانلود رایگان مقاله و مقالات 12-26