مطالعات تاریخ و تمدنِ ایران و اسلام

 • ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  • بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • بررسی پژوهش ها و آثار مکتوب در حوزه تمدن ایران و اسلام
  • بررسی تاریخی خدمات متقابل ایران و اسلام
  • بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگهای ایران و اسلام
  • تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن های ایران و اسلام
  • تأثیرات تمدن های قبل از اسلام بر اندیشه ایران و اسلام
  • تأثیرات سلسله های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران و اسلام
  • تاریخ تمدنی ایران و اسلام
  • تاریخ هنری اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف ایران و اسلام
  • تبیین اهمیت تاریخ نگاری اسلامی و ضرورت شناخت تاریخ ایران و اسلام برای شناخت بهینه تاریخ
  • تحلیل اسناد مرتبط با تاریخ ایران و اسلام
  • تغییرات اندیشه ایرانی، اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
  • جایگاه جامعه شناسی و روانشناسی اسلامی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه حوزه های علمیه و دانشگاه ها در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه علوم میان رشته ای در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه قواعد فقهی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه کانون های فرهنگی در تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم تفسیر وعلوم قرآنی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم رجال و حدیث شناسی در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم فقه و اصول در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم فلسفه و عرفان در تولید تمدن ایران و اسلام
  • جایگاه و مناسبات علم کلام درتولید تمدن ایران و اسلام
  • سیر تاریخی اندیشه دینی (نظریه و عمل) در ایران و اسلام
  • شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ایرانی و اسلامی از نظر تاریخی
  • شناسایی شخصیتهای محلی موثر در تاریخ سیاسی ایران و اسلام
  • شناسایی و احیای نسخ خطی مرتبط با تاریخ ایران و اسلام
  • معرفی حکومتهای ایران و جهان اسلام
  • مناسبات جامعه شناسی و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات روانشناسی و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات علم اقتصاد و تمدن ایران و اسلام
  • مناسبات علم مدیریت و تمدن ایران و اسلام
  • نقش تاریخ در انتقال فرهنگی ایران و اسلام
  • نقش حکومتهای محلی و خاندان های محلی در تحولات تاریخی ایران و اسلام
  • نقش خاندانهای محلی در توسعه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • نقش دانشمندان ایرانی و اسلامی در ساختار تمدنی
  • نقش شرکت های دانش بنیان در تمدن ایران و اسلام
  • زمینه های شکل گیری تمدن در ایران و اسلام
  • شکوفایی علوم در تمدن ایران و اسلام
  • سازمانهای اداری و اجتماعی تمدن ایران و اسلام
  • هنر ، معماری در تمدن اسلامی ایران و اسلام
  • تأثیر تمدن ایران و اسلام در تمدن غربی
  • علل بیرونی و درونی رکود تمدن در ایران و اسلام
  • علل متأخر رکود فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
  • و سایر مطالب مرتبط ………

 • ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  سردبیر

  دکتر عباس رهبری، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر علی الهامی، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

  دکتر حسین خسروی، دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.

  دکتر سهراب اسلامی، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.

  دکتر جواد خانلری، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران.

  دکتر محمد امیر احمد زاده، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.

  دکتر ابراهیم نامداری، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، واحد سنقر، ایران.

  دکتر پرویز علی اصل، دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

  دکتر محسن سیفی، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، ایران.

  دکتر محمود صادقی علوی، دکتری تاریخ اسلام، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشان، ایران.

  دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم، دکتری فقه و اصول، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران.

  دکتر احمد ابوحمزه، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران.

 • ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

 • ISSN Online: 2476-6852
  ISSN Print: 2538-631X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor