مطالعات هنر و فرهنگ

 • ISSN Online: 0000-0000
  ISSN Print: 0000-0000

   

 • ISSN Online: 0000-0000
  ISSN Print: 0000-0000

  سردبیر

  دکتر …

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران

 • ISSN Online: 0000-0000
  ISSN Print: 0000-0000

 • ISSN Online: 0000-0000
  ISSN Print: 0000-0000

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است: