مطالعات هنر و فرهنگ

 • ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 0000-0000

   

 • ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 0000-0000

  سردبیر

  دکتر پژمان دادخواه، دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر مسعود داوری نژاد، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران

  دکتر مهناز نوروزی، دکتری زبان و ادبیات روسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

  دکتر لیلا کریمی فرد، دکتری آمایش فضا و شهرسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

  دکتر رحمت امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران، ایران.

 • ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 0000-0000

 • ISSN Online: 2538-4937
  ISSN Print: 0000-0000

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است: