مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

 • ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  علوم کاربردی در مهندسی

  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی معماری
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی عمران
  • مهندسی کامپیوتر
  • آمار و ریاضیات
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • شیمی کاربردی
  • فیزیک
  • ایمونولوژی
  • علوم آزمایشگاهی
  • زیست شناسی
  • علوم زیسـتی
  • زمین شنـاسی
  • بیوتکنولوژی

 • ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  سردبیر

  دکتر حکمت امیری، دکتری شهرسازی، University of Paris، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر حسن جعفریان، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

  دکتر سلمان فتاحی، دکتری مهندسی برق-قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، بابل، ایران.

  دکتر احمد فخاریان، دانشیار عضو گروه مهندسی برق کنترل، دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

  دکتر امید لطفی، دکتری مهندسی عمران-سازه، موسسه آموزش عالی طبری مازندران، بابل، ایران.

  دکتر کیارش فرتاش، دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

  دکتر سیاوش اورجی، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر پریا هاشمی، دکتری فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  دکتر فرزاد پرگر، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.

  دکتر پژمان قدیمی، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Limerick، یونان.

  دکتر محمد درگاهی، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران.

  دکتر حنانه رشیدی، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.

  دکتر طراوت سادات نهضتی، دکتری مهندسی صنایع و مدیریت تولید، NTNU University نروژ.

  دکتر حامد حیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران.

  دکتر رضا علائی، دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران.

  دکتر ایمان مباشرپور، دکتری مهندسی مواد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران.

  دکتر سلمان عباسیان نقنه، دکتری ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)، دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

  امیر علی آبادیان، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران.

  سید علیرضا آشفته، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.

  فرزانه محمد پور، دانشجوی دکتری شیمی آلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  مرتضی قدیمی، دانشجوی دکتری مهندسی متالوژی و مواد، دانشگاه تهران، ایران.

  ادریس خضری، دانشجوی دوره دکتری دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

  معصوم محمدی، دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک سنک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

 • ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

 • ISSN Online: 2476-4507
  ISSN Print: 2538-2055

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor