مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 • ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  علوم تربیتی

  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • آموزش و پرورش ابتدایی
  • آموزش پیش دبستانی
  • تکنولوژی آموزشی
  • تحقیقات آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • فلسفه تعلیم و تربیت
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • آموزش عالی
  • آموزش الکترونیک
  • سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی
  • تعلیم تربیت دینی
  • روش تدریس نوین
  • پیشرفت تحصیلی
  • برنامه ریزی آموزشی
  • آموزش و پرورش ابتدایی
  • آموزش و پرورش پیش دبستانی
  • آموزش و پرورش دبستانی
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • آموزش و بهسای منابع انسانی
  • آموزش بزرگسالان
  • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
  • تکنولوژی آموزشی
  • برنامه ریزی درسی
  • تحقیقات آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • آموزش الکترونیک
  • اخلاق اسلامی
  • رفتار شهروند سازمانی

   

  علوم روانشناسی

  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی شخصیت
  • خانواده درمانی
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی
  • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
  • روانشناسی سلامت
  • روانشناسی اسلامی
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • روانشناسی ورزش
  • مشاوره
  • علوم اعصاب
  • روانپزشکی
  • روان پرستاری
  • پرستاری
  • اعتیاد

 • ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  سردبیر

  دکتر آرمین محمودی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر فرشاد سلیمانی، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

  دکتر مسعود دهقانی، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

  دکتر بیستون عزیزی، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر حسین فرزاد، دکتری مدیریت رفتار سازمانی، پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر احمد عباسپور، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر زهرا بهبهانی، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مهدی امیدیان، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.

  دکتر مسعود نوری، دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر لقمان مینایی، دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

  دکتر مهناز مغانلو، دکتری روانشناسی، پیام نور تهران، تهران، ایران.

  دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد، دکتری مدیریت آموزشی، هیئت علمی گروه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، ایران.

  موریس شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، دانشجوی دکتری علوم تربیتی.

  اسحق شیرین کام، دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 • ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

 • ISSN Online: 2476-4477
  ISSN Print: 2538-2071

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor